• Polityka Prywatności
  wersja 1.0.0 z dnia 01.05.2021

  Polityka Prywatności

  WWW ZDROWIE sp. z o.o. (dalej „Usługodawca”) szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach Portalu Marek Purczyński Health Platform oraz w jaki sposób Usługodawca dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

  Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

  I. Polityka ochrony danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Rejestracja w Portalu nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z Usług. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

  Zakres danych

  Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia. Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) oraz w plikach Cookies (więcej na ten temat w Polityce Cookies). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest: WWW ZDROWIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cztery Podkowy 9B/4C, 52-200 Wysoka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877805, o numerze NIP 8961600142 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 5000 zł.

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Usługodawcę, za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych szerzej opisanych w Polityce Cookies.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora (Usługodawcy) danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, co przy braku odpowiednich zabezpieczeń związane może być z ewentualnym ryzykiem. Transfer danych odbywa się wtedy na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika.

  W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, co przy braku odpowiednich zabezpieczeń związane może być z ewentualnym ryzykiem. Transfer danych odbywa się wtedy na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika.

  Administrator może także przekazywać dane do państw trzecich na warunkach określonych w standardowych klauzulach umownych dotyczących ochrony danych osobowych, które gwarantują właściwą ochronę. W takich przypadkach zgoda na przekazywanie danych nie jest wymagana.

  Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego), a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej wycofania.

  Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

  Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Usługodawcy w ramach usługi Konto Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, co wymaga zaznaczenia opcji „Usuń Konto” na Koncie Użytkownika.

  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

  Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Portalu pod adresem e-mail: kontakt@health-platform.online

  Odbiorcy danych osobowych

  Usługodawca przekazuje dane Użytkowników pozyskiwane na Portalu wyłącznie Partnerom, którzy wykorzystują dane za zgodą i w celach określonych przez Użytkownika. Listy Partnerów dostępne są w Ustawieniach zaawansowanych . Dane przekazywane partnerom dotyczą wyłącznie informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem plików Cookies lub innych podobnych technologii, przy czym każdy z Użytkowników może samodzielnie zdecydować komu i w jakim celu jego dane zostaną przekazane z poziomu Ustawień zaawansowanych.

  Zgoda na przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych lub innych państw trzecich (nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) może wiązać się z ewentualnym ryzykiem polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń.

  Niezbędność podania danych osobowych przez Użytkownika

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

  Usługodawca przetwarza dane użytkowników przy wykorzystaniu plików Cookies lub innych podobnych technologii, bez ich zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest to konieczne dla dostarczenia i prawidłowego działania Portalu, tj. utrzymanie i wsparcie techniczne Portalu, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, pomiary statystyczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Portalu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies.

  Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, poza wykorzystywaniem plików Cookies i innych podobnych technologii na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam Materiałów umieszczonych na Portalu. Więcej informacji o możliwości wyłączenia plików cookies w Polityce Cookies.

  Ochrona przetwarzanych danych osobowych

  Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Usługodawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

  Ochrona transmisji

  Dane osobowe przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego.

  II.Polityka Cookies i innych podobnych technologii

  1. Pliki Cookies

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu - WWW ZDROWIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cztery Podkowy 9B/4C, 52-200 Wysoka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877805, o numerze NIP 8961600142 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 5000 zł. Portal zbiera w sposób automatyczny informacje dotyczące Użytkowników Portalu przy wykorzystaniu plików cookies, sygnalizatorów WWW lub innych podobnych technologii. Pozyskiwane w ten sposób dane Użytkowników służą w szczególności do świadczenia bezpiecznych, dopasowanych usług, wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz analizowania ruchu w Internecie. Dane te przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub zgody Użytkownika, która może być wycofana w każdym czasie. Dane niezbędna dla prawidłowego działania Portalu przetwarzane są bez zgody użytkownika, na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy.

  Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies zamieszczane przez Usługodawcę zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików Cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików Cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostawcy przeglądarek, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików Cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

  2. Cele w jakich stosowane są pliki Cookies

  Dane osobowe zbierane podczas odwiedzania przez Użytkownika poszczególnych serwisów na Portalu, takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń końcowych i identyfikatory plików Cookies, informacje o wyszukiwaniach w poszczególnych serwisach Portalu mogą być przetwarzane przez Usługodawcę oraz Partnerów w następujących celach:

  Cel 1: Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

  Pliki Cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w przedstawionych użytkownikowi celach. Dostawcy mogą przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki Cookies i identyfikatory urządzenia przedstawiane użytkownikowi, oraz uzyskiwać do nich dostęp.

  Cel 2: Spersonalizowane reklamy na Portalu

  Reklamy dla użytkownika mogą być wyświetlane w oparciu o wykupiony dostęp do Materiałów oraz oglądaną treść na Portalu, używaną aplikację. Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam lub treści, które są dla użytkownika istotne. Spersonalizowane reklamy lub treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.

  Cel 3: Opracowywanie i ulepszanie produktów

  Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Aby opracowywać nowe produkty i ulepszać istniejące produkty, dostawcy mogą:

  • wykorzystywać informacje w celu uzupełniania istniejących produktów nowymi funkcjami i opracowywania nowych produktów.

  • tworzyć nowe modele i algorytmy poprzez uczenie maszynowe.

  Dostawcy nie mogą:

  • przeprowadzać w tym celu żadnych innych operacji przetwarzania danych dozwolonych w innym celu.

  Cel 4: Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów

  Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procesów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, dostawcy mogą:

  • upewnić się, że dane są bezpiecznie przesyłane.

  • wykrywać złośliwe, nieuczciwe, nieprawidłowe lub nielegalne działania i zapobiegać im.

  • zapewniać prawidłowe i wydajne działanie systemów i procesów, w tym monitorowanie i usprawnianie wydajności systemów i procesów zaangażowanych w dozwolone cele.

  Dostawcy nie mogą:

  • przeprowadzać w tym celu żadnych innych operacji przetwarzania danych dozwolonych w innym celu.

  Uwaga: Dane zebrane i wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów mogą obejmować automatycznie wysyłaną charakterystykę urządzenia do identyfikacji, precyzyjne dane geolokalizacyjne i dane uzyskane w drodze aktywnego skanowania charakterystyki urządzenia w celu identyfikacji bez odrębnego ujawnienia lub zgody.

  Cel 5: Techniczne dostarczenie treści

  Aby dostarczać informacje i odpowiadać na pytania techniczne, dostawcy mogą:

  • użyć adresu IP użytkownika, aby przekazać reklamę przez Internet.

  • odpowiedzieć na reakcję użytkownika na reklamę, wysyłając użytkownika na stronę docelową.

  • użyć adresu IP użytkownika, aby przekazać treści przez Internet.

  • odpowiedzieć na reakcję użytkownika na treści, wysyłając użytkownika na stronę docelową.

  • wykorzystać informacje o rodzaju urządzenia i możliwościach dostarczania reklam lub treści, na przykład w celu dostarczenia pliku reklamowego o odpowiednim rozmiarze lub pliku wideo.

  Dostawcy nie mogą:

  • przeprowadzać w tym celu żadnych innych operacji przetwarzania danych dozwolonych w innym celu.

  Cel 6: Łączenie różnych urządzeń

  Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego do realizacji co najmniej jednego celu. Dostawcy mogą:

  • deterministycznie określić, że co najmniej dwa urządzenia należą do tego samego użytkownika lub gospodarstwa domowego.

  • probabilistycznie określić, że co najmniej dwa urządzenia należą do tego samego użytkownika lub gospodarstwa domowego.

  • aktywnie skanować charakterystyki urządzenia w celach identyfikacji probabilistycznej, jeśli użytkownicy zezwolili dostawcom na aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia w celu identyfikacji.

  Urządzenie może się odróżniać od innych urządzeń w oparciu o informacje, które automatycznie przesyła, takie jak adres IP lub typ przeglądarki. Dostawcy mogą:

  • stworzyć identyfikator za pomocą danych zebranych automatycznie z urządzenia pod względem określonych cech, np. adres IP, ciąg agenta użytkownika.

  • użyć takiego identyfikatora, aby podjąć próbę ponownej identyfikacji urządzenia.

  Dostawcy nie mogą:

  • stworzyć identyfikatora przy użyciu danych zebranych poprzez aktywne skanowanie urządzenia w celu uzyskania określonych cech, np. zainstalowanych czcionek lub rozdzielczości ekranu, bez odrębnej zgody użytkowników na aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do identyfikacji.

  • użyć takiego identyfikatora, aby ponownie zidentyfikować urządzenie.

  3. Rodzaje Plików Cookies

  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki Cookies, w Portalu stosowane są następujące ich rodzaje:

  • niezbędne pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;

  • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

  • wydajnościowe pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

  • funkcjonalne pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;

  • reklamowe pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Użytkownik Portalu może wyrazić zgodę na przechowywanie plików Cookies pochodzących z Portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

  Niektóre przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu.

  Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

  Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby pliki Cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  III. Partnerzy

  Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok, Wykop, Redit lub Telegram). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików Cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Usługodawca nie odpowiada za zawartość plików Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w Portalu.

  Niektóre informacje pochodzące z plików Cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu są udostępniane Partnerom współpracującym z Usługodawcą np. w zakresie usług reklamowych oferowanych na stronach Portalu. Cele udostępniania im tych informacji zostały wskazane w pkt. 2 niniejszej polityki. Poniżej znajduje się lista Partnerów:

  • YouTube

  • Facebook

  • Google Maps

  • Purczyński Total Training

  Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Partnerów określa Polityka ochrony danych osobowych.

  Masz pytania?

  Nie rozumiesz czegoś i potrzebujesz wyjaśnienia? Masz jakieś konstruktywne uwagi? Skontaktuj się z nami, z przyjemnością Ci pomożemy!