• REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  wersja 1.0.0 z dnia 01.05.2021

  I. Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  Usługodawca
  - WWW ZDROWIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cztery Podkowy 9B/4C, 52-200 Wysoka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877805, o numerze NIP 8961600142 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 5000 zł.

  Konto Użytkownika
  - indywidualne konto Użytkownika znajdujące się na Portalu, zarejestrowane w sposób określony w Regulaminie.

  Materiał
  - każda treść udostępniana przez Usługodawcę w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej.

  Newsletter
  - usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

  Polityka prywatności
  - dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików Cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: https://www.health-platform.online/dokumenty/polityka-prywatnosci.

  Portal
  - platforma Marek Purczyński Health Platform, dostępna pod adresem: https://www.health-platform.online.

  Regulamin
  - niniejszy Regulamin oraz regulaminy szczegółowe dot. korzystania z poszczególnych Usług, jeżeli zostały opublikowane.

  Urządzenie
  - jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką internetową, umożliwiającą uruchomienie Portalu.

  Usługi
  - dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w celu ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej (bez możliwości ściągnięcia Materiału na własne urządzenie), w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, Konta Użytkownika, Newsletter lub inne.

  Użytkownik
  - każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

  II. Informacje ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.

  2. W ramach Portalu świadczone są w szczególności następujące Usługi:

  • udostępnianie Materiałów za opłatą od dostępu do danego Materiału (Materiały płatne);

  • Newsletter;

  3. Wysokość opłat pobieranych za dostęp do danego Materiału określona jest każdorazowo i podawana bezpośrednio przy danym Materiale.

  4. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

  5. Korzystanie z poszczególnych Usług może być przez Usługodawcę ograniczone dla Użytkowników uzyskujących dostęp do sieci Internet spoza określonego terytorium.

  6. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług w ramach Portalu wymagana jest przeglądarka internetowa, wspierająca technologie takie jak JavaScript i SSL. Portal został przetestowany na następujących przeglądarkach:

  • Edge w wersji 18

  • Safari w wersji 13

  • iOS Safari w wersji 13

  • Chrome for Android w wersji 90

  • Firefox w wersji 88

  Dodatkowo wymagane są:

  • łącze internetowe o przepustowości 20Mb/s dla materiałów w rozdzielczości 1080p

  • łącze internetowe o przepustowości 60Mb/s dla materiałów w rozdzielczości 4k

  • włączona technologia JavaScript w przeglądarce

  • włączona technologia SSL w przeglądarce

  7. W przypadku wątpliwości w zakresie technicznych możliwości korzystania z Usług, w szczególności ze względu na oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika, Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@health-platform.online

  8. Usługodawca świadczy Użytkownikowi Usługi w ramach Portalu na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem. W czasie świadczenia Usług Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

  9. Usługodawca wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą udostępnienia danej Usługi na stronach Portalu. Użytkownik wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą zażądania uruchomienia danej Usługi, w szczególności wykupienia dostępu do danego Materiału. W przypadku Materiałów udostępnianych za opłatą do zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi z chwilą potwierdzenia uiszczenia opłaty za usługę. Warunkiem zawarcia umów o świadczeniu Usług jest zaakceptowanie Regulaminu, przy czym Usługodawca może uzależnić korzystanie z danej Usługi od wyrażenia akceptacji Regulaminu w formie elektronicznej.

  10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:

  • przestrzegać zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;

  • nie korzystać z Materiałów i innych elementów Portalu lub Portalu jako całości w jakikolwiek sposób wykraczający poza dozwolony Regulaminem;

  • nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub ich składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu, w szczególności zakazane jest:

  • utrudnianie innym osobom korzystania z Portalu;

  • obchodzenie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, w szczególności ograniczających korzystanie z Usług Użytkownikom spoza określonego terytorium;

  • nie wykorzystywać Portalu w celu gromadzenia danych osobowych lub innych informacji dotyczących innych Użytkowników Portalu;

  • nie udostępniać oraz stosować odpowiednie środki, w celu uniemożliwienia osobom małoletnim dostępu do Materiałów, przeznaczonych dla osób pełnoletnich;

  • nie zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiału, w całości bądź we fragmentach;

  11. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług danemu Użytkownikowi.

  12. Niniejszy Regulamin obowiązuje również w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i odbiorniki telewizyjne.

  13. Usługodawca nie gromadzi danych o stanie zdrowia Użytkownika, nie kontroluje, ani nie nadzoruje wykonywania przez Użytkownika ćwiczeń i innych czynności przedstawionych w Materiale, dlatego:

  • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne następstwa wykonywania ćwiczeń i innych czynności przedstawionych w Materiałach, w szczególności za uszczerbek na zdrowiu Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie ćwiczenia i inne czynności przedstawione w Materiałach wykonuje na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, jak również nie może udzielać dostępu do Materiałów osobom trzecim, a udzielając takiego nielegalnego dostępu czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność,

  • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osiągnięcie rezultatów i celów, którym mają służyć ćwiczenia i inne czynności przedstawione w Materiałach, w szczególności Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi poprawy stanu zdrowia,

  • dostęp do Materiału, ani porady udzielane w Materiale, nie stanowią porady lekarskiej, ani rehabilitacyjnej, które wymagają indywidualnego badania lub wywiadu i nie są objęte Usługami świadczonymi w ramach Portalu.

  14. Dostęp do Materiałów udzielany jest na użytek własny Użytkownika i nie może być wykorzystywany w celach zarobkowych, w szczególności Materiał nie może być odtwarzany na zajęciach dla osób trzecich w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności zawodowej lub gospodarczej.

  15. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

  16. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  III. Zasady udostępniania Materiałów

  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów i innych elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów na zasadach i w czasie określonych w Regulaminie.

  3. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym od urządzenia, na którym dany Materiał jest odtwarzany.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych na Portalu.

  5. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dostęp do Materiałów za opłatą. Uzyskanie dostępu do Materiału może być uzależnione od zapoznania się przez Użytkownika z przekazem handlowym. Użytkownik dokonuje zapłaty na stronie Operatora Płatności wybierając jedną z metod płatności udostępnionych na stronie Operatora Płatności.

  6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału płatnego po uiszczeniu wymaganej opłaty potwierdzonej do Usługodawcy przez operatora płatności.

  7. Użytkownik dokonuje zapłaty za dostęp do Materiału płatnego poprzez sposoby płatności udostępnione w ramach Portalu. Szczegółowe informacje na temat ceny Materiałów płatnych i długość okresu przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał określone są na Portalu w ramach informacji podawanych każdorazowo dla danego Materiału. W przypadku podania informacji o bezterminowym dostępie do Materiału oznacza to dostęp do czasu otwarcia likwidacji Usługodawcy, jednakże Materiał może być usunięty z Portalu po upływie 2 lat od uzyskania do niego dostępu przez Użytkownika.

  8. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem operatora płatności w sposób określony na Portalu.

  9. Po uiszczeniu wymaganej opłaty Materiał może być odtwarzany przez Użytkownika wielokrotnie.

  10. Za wykupienie przez Użytkownika dostępu do danego Materiału Usługodawca może przyznać Użytkownikowi posiadającemu zarejestrowane na Portalu Konto Użytkownika punkty premium w ilości każdorazowo wskazanej przy danym Materiale. Punkty premium mogą być wykorzystane przez Użytkownika przy zakupie dostępu do kolejnych Materiałów na następujących zasadach:

  • Użytkownik może zapłacić za kurs zgromadzonymi punktami premium, jeśli ich liczba jest równa lub większa wymaganej liczbie punktów, widocznej na stronie produktu;

  • Przy zakupie kursu za punkty premium, użytkownikowi odjęta zostanie liczba punktów wymagana do zakupu kursu;

  • Jeżeli użytkownik posiadał więcej punktów premium niż wymagana ich liczba do zakupu kursu, pozostałe punkty użytkownika pozostają do jego dyspozycji;

  • Punkty premium nie mogą być wymienione na pieniądze;

  • Gdy użytkownik nie ma wystarczającej liczby punktów wymaganej do zakupu, nie ma możliwości wykupu kursu za punkty za dopłatą;

  IV. Odstąpienie od umowy

  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jednakże Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeżeli przed upływem powyższego terminu, Usługodawca rozpoczął spełnianie świadczenia dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

  2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email - kontakt@health-platform.online lub w formie pisemnej na adres WWW ZDROWIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cztery Podkowy 9B/4C, 52-200 Wysoka. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny pod adresem: https://www.health-platform.online/docs/withdrawal-form.

  3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Użytkownikowi uzyskaną od użytkownika opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  V. Konto Użytkownika

  1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta Użytkownika. Rejestracja jest możliwa również z wykorzystaniem konta Google lub Facebook.

  2. Konto Użytkownika może zarejestrować osoba, która ukończyła 16 lat.

  3. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto na Portalu.

  4. Rejestracja Konta Użytkownika jest warunkiem koniecznym do uiszczenia opłaty i korzystania z Usług.

  5. Wniosek o rejestrację Konta Użytkownika składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu, a w szczególności:

  • podanie działającego adresu poczty elektronicznej;

  • wybranie: nazwy wyświetlanej i hasła;

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę;

  • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności i akceptacją Regulaminu.

  6. Rejestracja Konta Użytkownika następuje, w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

  7. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto Użytkownika. Posiadanie Konta Użytkownika nie uprawnia do bezpłatnego dostępu do Materiałów, gdyż dostęp do Materiałów każdorazowo wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z Regulaminem.

  8. Usługodawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

  9. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika poprzez zaznaczenie opcji „Usuń Konto”. Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących Administratora nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie trwania.

  VI. Newsletter

  1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat portalu i innej działalności Usługodawcy (Newsletter).

  2. Zgłoszenia chęci otrzymywania Newslettera Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie Portalu oraz wyrażenie umieszczonej tam zgody, a także akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień Polityki prywatności.

  3. Rezygnacja z usługi Newsletter wymaga kliknięcia w link "zrezygnuj z newslettera", widocznego w wiadomościach wysłanych przez Portal za pomocą poczty elektronicznej. Można również zrezygnować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@health-platform.online.

  VII. Kontakt z Usługodawcą i reklamacje

  1. Użytkownik może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące Portalu, zasad udostępniania Materiałów oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@health-platform.online;

  • listownie, przesyłając wiadomość na adres Usługodawcy: WWW ZDROWIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cztery Podkowy 9B/4C, 52-200 Wysoka

  2. Wszelkie reklamacje, w szczególności, nieprawidłowego przebiegu odtwarzania Materiałów, należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@health-platform.online.

  3. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2, powinno zawierać przynajmniej:

  • adres e-mail lub adres, na który należy kierować korespondencję do Użytkownika,

  • opis przedmiotu reklamacji, datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem.

  4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 2 nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.

  5. Usługodawca przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację zgodnie z ust. 4 na piśmie na papierze lub w ramach wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika.

  VIII. Ochrona danych osobowych

  Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików Cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu pod adresem https://www.health-platform.online/dokumenty/polityka-prywatnosci.

  IX. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021.

  3. Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę na zasadach określonych poniżej. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Portalu wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie. Relacje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem reguluje regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu. Skutki niezaakceptowania nowego Regulaminu każdorazowo określa Usługodawca z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych w Regulaminie zmian, o czym informuje Użytkownika wraz z publikacją nowego Regulaminu.

  4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  Masz pytania?

  Nie rozumiesz czegoś i potrzebujesz wyjaśnienia? Masz jakieś konstruktywne uwagi? Skontaktuj się z nami, z przyjemnością Ci pomożemy!